Geri

NHUMAN Danışmanlık, bilgi güvenliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla;

Kurumsal bilgileri, katılımcı ve müşteri verilerini (finansal veriler, kişi bilgileri, demografik bilgiler vs.) değerli ve kritik kabul etmekte ve bilgi güvenliği ile ilgili yasaların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,

Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilişim hizmetlerinin kesintisiz devam etmesi, kişisel ve özel verilere erişimin sadece yetkili kişilerce erişilebilmesi amacıyla gerekli altyapıyı sağlamayı ve gerekli güvenlik tedbirlerini almayı,

Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO/IEC 27001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

Bilgi varlıklarına yönelik riskleri sistematik olarak yönetmeyi,

taahhüt ederiz.

 

AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU

NHUMAN Danışmanlık olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizliliği hususlarına azami önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla hareket ederek; kişisel verilerin toplanması, muhafazası, işlenmesi, mevzuata uygun olarak aktarımı, ne kadar süreyle saklanacağı, veri sahiplerinin hakları vb. gibi sorumlulukların mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulandığını aydınlatmak üzere işbu bilgilendirme metni hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ, İŞLEME AMAÇ VE ARAÇLARI

NHUMAN Danışmanlık faaliyetlerini sürdürebilmek ve KVKK ile ilgili sair kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda kişisel verileri işleyebilmektedir. Paydaşlarımıza ilişkin kişisel veriler gerek doğrudan gerekse de dolaylı yöntemlerle NHUMAN Danışmanlık birimleri, internet sitesi, sosyal medya vb. araçlarla yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanabilir. KVKK kapsamında elde edilen kişisel veriler aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilmektedir:

 

 • Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edilebilmesi
 • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve faaliyetlerinin yürütülebilmesi
 • Bilişim ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve denetimi
 • Kalite ve standart denetimlerinin ve iyileştirmelerinin yapılabilmesi
 • Kurum ve personel güvenliğinin sağlanabilmesi
 • Verilen destek ve hizmetlerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi
 • Her türlü kanal aracılığıyla kurum paydaşları ve ziyaretçileri tarafından iletilecek öneri/dilek/şikâyet ve taleplerin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde ifade edilen;

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması zorunlu hallerde açık rızasına,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması vb. durumlarına ve Cumhurbaşkanlığı’nın 4 Sayılı Kararnamesi’nin 234. Maddesinin (t) fıkrası ile verilen görev ve yetkiye istinaden;

 

NHUMAN Danışmanlık ile iletişime geçilmesi ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince ilgili kişilerden, NHUMAN Danışmanlık ile işbirliği yapılan ya da sözleşme 2 / 3 ilişkisinin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla çağrı merkezi, kamera ve ses kaydı, başvuru formları, web siteleri üyelik ve iletişim formları, internet, mobil uygulamalar, web siteleri, e-bülten kayıt formları, çerezler, sosyal medya ve diğer kamuya açık mecralar veya düzenlenen eğitimler, toplantılar, organizasyonlar ve benzeri etkinlikler aracılığıyla Kanun’un 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede kişisel veriler toplamaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel veriler Kanun’un kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde, işbu metnin 2. maddesinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Toplanan kişisel verilerin yurtiçine ve yurtdışına aktarımı durumunda NHUMAN Danışmanlık Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde tanımlı hükümlere uygun hareket eder. Bu veriler, NHUMAN Danışmanlık’ın hizmetlerini daha etkin yürütebilmesi ve hukuki şartları yerine getirebilmesi için zorunlu hallerde ilgili kanun, mevzuat ve protokoller kapsamında yurt içindeki yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kolluk kuvvetleri, mahkemeler ve icra müdürlükleri, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, ilişkili olunan üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişiler, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkilileri, proje ortakları, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılar ile paylaşılabilecektir.

 

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDAKİ HAKLARI Kanun’un 11. maddesi uyarınca NHUMAN Danışmanlık’a başvuran ilgili kişiler;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinin otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ:

 

KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimlik bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek NHUMAN Danışmanlık, Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule Kat:31 Bayraklı/İzmir adresine bizzat iletebilir veya info@nhumandanismanlik.com adresine güvenli elektronik imzalı gönderebilirsiniz. İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapılacak başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir. 3 / 3 Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Başvuruya yazılı ya da CD, flash bellek gibi kayıt ortamları vasıtasıyla cevap verilmesi durumunda “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”in 7. Maddesinde yer alan işlem ücreti alınabilecektir. NHUMAN Danışmanlık’a aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

 

NHUMAN Danışmanlık

Adalet Mah. Manas Bulvarı No:39 Folkart Towers B Kule Kat:31 Bayraklı/İzmir

info@nhumandanismanlik.com

0232 390 91 97

0535 624 90 35

Currency
Türk lirası